Aistien-menetelmä


Aistien-menetelmällä tarkoitetaan toimintatapaa tai -mallia, joka toisaalta pohjautuu eri aisteja stimuloivan tilan käyttämiseen ja toisaalta yhteiseen prosessiin, jossa tilaa rakennetaan. Tavoitteena on edistää erilaisten ihmisten hyvinvointia ja kohtaamista.

Aistien-menetelmälle on tyypillistä:
- moniaistisuuden hyödyntäminen
- vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
- erilaisten toimijoiden (henkilöiden ja taustatahojen välinen) yhteistyö  

Aistien-menetelmän ydin on Aistien-tila, jolla tarkoitetaan helposti muunneltavaa eri aisteille elämyksiä antavaa tilaa. Helppo muokattavuus tarkoittaa, että tilaa käyttävät ihmiset voivat muokata sen oman näköisekseen. Tilan voi rakentaa siten, että ihminen voi kuvitella hetken olevansa jossain toisessa paikassa tai ajassa. Tila tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille: tilan maisemat, äänet, tuoksut, maut ja esineet johdattelevat kävijää erilaisiin ympäristöihin. Eri aistien avulla voidaan vahvistaa kokemusta tai viestiä.

Tilan ei ole tarkoitus olla näyttely, vaan paikka, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa. Tilat eivät ole autenttisia kopioita todellisuudesta, vaan viitteellisiä, ajatuksia, muistoja ja tunteita herättäviä. Ympäristö toimii keskustelun, ajatusten ja oppimisen virittäjänä.

Vuosina 2011-2014  Aistien- menetelmää on kehitetty valtakunnallisessa verkostossa Aistien- avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä – hankkeessa. Kehittämistyö on jatkunut Laurea-ammattikorkeakoulussa  ja sen yhteistyöorganisaatioissa erilaisissa hankkeisssa.

Lisää tietoa menetelmästä löytyy www.aistienmenetelma.net.